Låne-penger.net

Min økonomi blogg

Hva er gjeldsforhandlinger?

Har du kommet i et dypt økonomisk uføre, med mye gjeld og kanskje en kraftig reduksjon i inntekt, som gjør at du ikke vil være i stand til å møte dine økonomiske forpliktelser, kan en mulighet være å gå inn i gjeldsforhandlinger med dine kreditorer.

En gjeldsforhandling er kort fortalt en forhandling mellom debitor (skyldner) og kreditor, om en avkortning av gjelden og i mange tilfeller også utsettelse av betalingen. Man skiller stort sett mellom offentlig- og private gjeldsforhandlinger. Førstnevnte administreres av Namsmannen og er strengt regulert, mens private gjeldsforhandlinger er åpne for alle uten noen føringer. Du kan i prinsippet gå inn i private gjeldsforhandlinger med dine kreditorer når du vil, men det sier seg selv at du må kunne dokumentere dine økonomiske problemer og manglende evne til å betale, for at dine kreditorer skal være villige til å diskutere en privat gjeldsordning.

Før vi ser på hva en gjeldsforhandling innebærer, er det viktig å presisere at en gjeldsforhandling og en gjeldsordning er to forskjellige ting. Før du eventuelt kan komme i en posisjon der du kan få en gjeldsordning, må du ha forsøkt å løse de økonomiske problemene ved å gå inn i gjeldsforhandlinger med dine kreditorer. På fagspråket kalles dette «egenforsøket», og kravet er at du etter beste evne har forsøkt å komme frem til en frivillig løsning med dem du skylder penger. I praksis vil dette si at du i de fleste tilfeller må kunne vise til at du har forsøkt private gjeldsforhandlinger før du søker om å få åpnet offentlige gjeldsforhandlinger.

Private gjeldsforhandlinger

Private gjeldsforhandlinger, ofte også kalt utenrettslige gjeldsforhandlinger eller uformelle forhandlinger. Dette er forhandlinger som foregår direkte mellom skyldner og kreditor. Det er i utgangspunktet full avtalefrihet i Norge, så du står helt fritt til å forsøke å komme til en løsning med dine kreditorer, men det er selvsagt ikke noe krav om at kreditorene dine skal akseptere ditt forslag til løsning, eller i det hele tatt være villige til å gå inn i noen gjeldsforhandlinger med deg.

Før du kontakter dine kreditorer med håp om å få dem med på private gjeldsforhandlinger, bør du få en god oversikt over din egen økonomi slik at du kan fremlegge dette, sammen med et realistisk forslag til løsning. Det er viktig at du inkluderer både et budsjett for husstandens økonomi og en oversikt over alle kreditorer du skylder penger.

En frivillig avkortning av gjelden din, er ikke noe dine kreditorer uten videre vil gå med på og du må være forberedt på å kunne gi en god dokumentasjon på din økonomiske situasjon og at kreditorene vil stille deg mange kritiske spørsmål. Det er ofte enklere å komme til en avtale direkte med den du skylder penger og ikke et inkassoselskap. Skylder du det offentlige penger, kan du mer eller mindre bare glemme en privat gjeldsordning. Statens innkrevingssentral og skattemyndighetene har ikke anledning til å nedkorte din gjeld, men de vil i de fleste tilfeller være åpne for å diskutere mulige avbetalingsordninger og utsettelse på betalingen.

Offentlige gjeldsforhandlinger

I motsetning til private gjeldsforhandlinger der man står helt fritt til å avtale hva man vil, er offentlige gjeldsforhandlinger mye strengere og det er helt klare regler som blant annet skal sikre at det ikke skjer en forfordeling av noen kreditorer, på bekostning av andre. I tillegg vil målet for en offentlig gjeldsforhandling alltid være å inngå en frivillig gjeldsordning eller en tvangsakkord.

Første steg i prosessen med å gå inn i offentlige gjeldsforhandlinger er å sende en skriftlig begjæring til tingretten. Vedlagt denne begjæringen må være en detaljert oversikt over din økonomiske situasjon, en liste over alle dine kreditorer, en liste over dine eiendeler (bil, båt, eiendom og dyrere forbruksgjenstander) og et forslag til løsning. Hvis tingretten ikke finner at dokumentasjonen du har sendt inn, på tilstrekkelig måte dokumenterer at du er i en posisjon der du kan oppnå gjeldsforhandlinger, vil de avslå begjæringen. Det samme gjelder hvis tingretten vurderer at din situasjon er av en slik art at det ikke vil være realistisk å oppnå en frivillig gjeldsordning.

Hvis tingretten mener at kravene for å igangsette gjeldsforhandlinger er oppfylt, vil de nedsette et gjeldsnemnd som består av en leder oppnevnt av skifteretten (normalt en advokat) og 1-3 medlemmer. Medlemmene vil fortrinnsvis være representanter for dine kreditorer. Det er dog ikke noe krav om at nemnda skal ha noen medlemmer, så i mange tilfeller vil det bare bestå av lederen. Hvis gjeldsnemnda mener at det er mulighet for å oppnå en frivillig gjeldsordning, vil de hjelpe skyldner med å utarbeide et forslag til avtale og sende dette til alle kreditorer. En slik avtale vil normalt bestå av en delvis ettergivelse av gjeld og en utsettelse på betalingen av restgjelden, men det vil variere ut fra skyldnerens situasjon.

Hvis det ikke oppnås noen frivillig gjeldsordning mellom skyldner og kreditorene, vil tingretten vurdere muligheten for en tvangsakkord, hvilket i praksis betyr at tingretten utarbeider en avtale for en gjeldsordning og tvinger denne igjennom hos kreditorene. For at det skal kunne gjennomføres tvangsakkord kreves det dog at minst 40% av kreditorene aksepterer at det innføres tvangsakkord, og det er i tillegg et krav at alle kreditorer får minst 25% av sitt tilgodehavende dekket gjennom avtalen.

Hvor offentlig er en offentlig gjeldsforhandling?

Det er forbundet med mye skam å innrømme at ens privatøkonomi har kjørt av sporet, og selvsagt ønsker man ikke at utenforstående skal få vite om dette. En privat gjeldsforhandling er selvsagt nettopp privat, og offentliggjøres ikke noe sted. Det samme gjelder en offentlig gjeldsforhandling, så lenge det er en frivillig gjeldsordning som diskuteres. Det er først når det gjennomføres en tvangsakkord at dette blir offentliggjort. Dette skjer ved annonsering i norsk lysningsblad og gjennom tinglysning av den tvungne akkorden.

Offentlige gjeldsforhandlinger kan føre til konkurs

Før du eventuelt starter en prosess med offentlig gjeldsforhandling, er det viktig å være klar over at dette i siste ende kan føre til at du blir slått personlig konkurs. Hvis det hverken oppnås enighet om en frivillig gjeldsordning eller en tvangsakkord, så vil skifteretten åpne konkurs og du mister råderetten over alle verdiene dine. Dette er i de fleste tilfeller den absolutt minst fordelaktige løsningen for deg, og har du gått inn i gjeldsforhandlinger bør du derfor strekke deg langt for å forsøke å oppnå en løsning, slik at du unngår å bli slått personlig konkurs.

Ikke glem betalingsanmerkningene

Som et utgangspunkt vil et inkassoselskap først slette betalingsanmerkningen på et krav, når hele gjelden er gjort opp. Dette gjelder også hvis du inngår en avtale med selskapet om at du for eksempel bare skal betale 50% av kravet og nedbetalingen skal skje over flere år. Det er imidlertid ingenting i veien for at du tar et krav om sletting av betalingsanmerkningen på et tidligere tidspunkt, med som et krav i forhandlingene. Dette gjelder primært ved private gjeldsforhandlinger der partene kommer frem til en avtale på egenhånd. Offentlige gjeldsforhandlinger vil normalt føre til en gjeldsordning, og da har du i mindre grad kontroll over betalingsanmerkningene dine.

Den primære grunnen til at du bør ha fokus på å få slettet dine betalingsanmerkninger så raskt som mulig, er at dette vil gi deg bedre muligheter for å refinansiere gjelden din og dermed redusere de månedlige kostnader, noe som igjen betyr at du kan øke avdragene og bli kvitt den dyre gjelden på et tidligere tidspunkt.

Søk hjelp og rådgivning

Det aller viktigste hvis du står i en situasjon der du vurderer å gå inn i gjeldsforhandlinger, er å søke kompetent hjelp. Du står fritt til å benytte deg av en advokat eller en profesjonell gjeldsrådgiver, men du må selv dekke kostnadene til dette. Alternativt er alle kommuner pliktige til å tilby gratis gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Dette inkluderer hjelp til å få oversikt over din økonomi, sette opp budsjett og oversikt over din gjeld, og hjelp til å utarbeide forslag til gjeldsordning og kontakte dine kreditorer.

Scroll to top